11 330 aktuálních nabídek
od 445 realitních kanceláří a soukromníků

Vzorové smlouvy - nemovitosti

Tyto smlouvy byly připraveny advokáty z webu dostupnyadvokat.cz. Jedná se o obecné vzory, které nemusí zohledňovat Váš konkrétní případ a Vaše individuální potřeby. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru, či pro související právní radu kontaktujte odborníky na právo nemovitostí.

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI (JEDNOTKY)

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

kterou uzavřely níže uvedeného dne
tyto smluvní strany:

 1. [jméno], r. č. [•], trvale bytem [•], …
  jako prodávající na straně jedné (dále též jen „prodávající“)
 2. [jméno], r. č. [•], trvale bytem [•], …
  jako kupující na straně druhé (dále též jen „kupující“)

v následujícím znění:

 1. Úvodní ustanovení
  1. Prodávající prohlašuje, že vlastní následující nemovité věci:

   a) jednotku č. [•] (byt), vymezenou dle zákona o vlastnictví bytů a umístěnou ve [•]. nadzemním podlaží budovy č. p. [•] na pozemku parc. č. [•] v k.ú. [•] (dále jen „byt“),

   b) s vlastnictvím bytu neoddělitelně spojený spoluvlastnický podíl ve výši id. [•] z celku na společných částech budovy č. p. [•] (bytový dům) na pozemku parc. č. [•] v k.ú. [•],

   (shora popsané nemovitosti dále společně též jen „Předmět koupě“)

   Předmět koupě je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro [•] na LV č. [•] (byt) a LV č. [•] (budova) to vše v k.ú. [•].

 2. Převod
  1. Prodávající se touto smlouvou ve smyslu ust. § 2079 obč. zákoníku zavazuje, že kupujícímu odevzdá Předmět koupě specifikovaný v článku 1.1 této smlouvy a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, tedy prodávající prodává kupujícímu Předmět koupě, a kupující se zavazuje, že Předmět koupě od prodávajícího převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu.
  2. Vlastnické právo k Předmětu koupě přechází na kupujícího vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí s účinky zpětně ke dni, kdy bude návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. Do té doby jsou smluvní strany svými smluvními projevy vázány a prodávající nesmí s Předmětem koupě disponovat jinak než dle této smlouvy.
  3. Bude-li návrh na zápis vkladu vlastnického práva z této smlouvy příslušným katastrálním úřadem zamítnut, nebo bude-li řízení o povolení vkladu vlastnického práva založeného touto smlouvou přerušeno, zastaveno, nebo budou-li smluvní strany vyzvány přísl. katastrálním pracovištěm k doplnění návrhu na vklad anebo k jiné úpravě, jsou smluvní strany povinny neodkladně zajistit nápravu odstraněním veškerých překážek bránících povolení a provedení vkladu, včetně uzavření nové kupní smlouvu stejného účelu, obdobného obsahu a stejných obchodních podmínek, avšak s nápravou nedostatků vytknutých přísl. katastrálním pracovištěm.
  4. Smluvní strany výslovně svolují k tomu, aby byl podle této smlouvy na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu příslušného katastrálního úřadu proveden vklad údajů o právních vztazích touto kupní smlouvou založených.
 3. Kupní cena
  1. Smluvní strany se zavazují vypořádat mezi sebou sjednanou kupní cenu způsobem ujednaným v tomto článku.
  2. Kupující se zavazují uhradit kupní cenu ve výši [•],- Kč (slovy: „[•]“) takto:

   a) částku [•],- Kč (slovy: „[•]“) uhradí kupující z vlastních zdrojů nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne uzavření této smlouvy ve prospěch účtu prodávajících č. ú. [•], vedený u [•] pod VS [•].

 4. Vyklizení a předání bytu
  1. Smluvní strany sjednávají, že prodávající jsou povinni Předmět koupě vyklidit a vyklizený jej předat kupujícímu nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude příslušným katastrálním úřadem proveden vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
  2. Smluvní strany ujednaly, že i po uzavření kupní smlouvy až do vyklizení a předání Předmětu koupě kupujícím, je prodávající povinnen řádně hradit veškeré náklady spojené s užíváním Předmětu koupě a jeho údržbou.
  3. Prodávající je povinnen v mezidobí od uzavření této smlouvy do splnění povinnosti podle článku 4.1 této smlouvy udržovat Předmět koupě ve stavu, v jakém je ke dni uzavření této smlouvy, a nakládat s ním tak, aby nedošlo ke snížení jeho hodnoty, jinak je kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny Předmětu koupě anebo od této smlouvy odstoupit.
  4. O předání Předmětu koupě bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zejména popis stavu Předmětu koupě, včetně případných výhrad k němu, došlo-li od podpisu této smlouvy do předání Předmětu koupě ke snížení hodnoty Předmětu koupě, a záznam stavu měřidel plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním Předmětu koupě, přičemž převod odběru na kupující zajistí smluvní strany neodkladně po předání Předmětu koupě ve vzájemné součinnosti. Protokol bude datován a podepsán oběma smluvními stranami.
 5. Zmocnění pro vkladové řízení
  1. Smluvní strany zmocňují svými podpisy na této smlouvě prodávajícího, aby jej zastoupil před příslušným katastrálním úřadem v řízení o povolení vkladu věcných práv založených touto smlouvou do katastru nemovitostí.
 6. Daňová a poplatková povinnost
  1. Poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.
  2. Správní poplatek za řízení o provedení vkladu věcných práv na základě této smlouvy uhradí prodávající.
 7. Odstoupení od smlouvy
  1. Smluvní strany sjednávají ve prospěch prodávajícího právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení se splněním jeho povinnosti uvedené v čl. 3.2 této smlouvy déle než 14 (čtrnáct) dnů.
  2. Smluvní strany sjednávají ve prospěch kupujícího právo odstoupit od této smlouvy, nevyužijí-li jiné právní možnosti, v následujících případech:

   a) bude zjištěno, že na Předmětu koupě váznou právní vady neuvedené v této smlouvě, a to z důvodu nikoliv na straně kupujícího,

   b) prodávající bude v prodlení se splněním jeho povinnosti uvedené v čl. 4.1 déle než 1 (jeden) měsíc.

  3. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout potřebnou součinnost nutnou k obnovení stavu zápisu v katastru nemovitostí, platném před podpisem této smlouvy, pokud v důsledku uzavření této smlouvy došlo ke změně zápisu vlastnických vztahů, popřípadě řízení vedoucí k této změně již bylo zahájeno. Totéž platí, dojde-li ke zrušení kupní smlouvy v důsledku jiné zákonné či sjednané právní skutečnosti.
  4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany sjednávají, že právo odstoupit od této smlouvy zaniká, pokud důvody k možnosti jeho uplatnění odpadly ještě před uplatněním práva na odstoupení od smlouvy.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tato smlouva a závazky z ní vyplývající nabývají platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, není-li v této smlouvě stanoveno jinak, přičemž její věcně právní účinky nastanou provedením vkladu práv založených touto smlouvou do katastru nemovitostí s účinky zpětně ke dni podání návrhu na vklad.
  2. Veškeré dodatky a změny této smlouvy musí být činěny v písemné formě a musí být schváleny a podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
  3. Tato smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží 1 (jeden) stejnopis bezprostředně po jejím uzavření, 1 (jeden) stejnopis bude předložen příslušnému katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na vklad.
  4. Tato smlouva obsahuje úplný konsensus smluvních stran o jejím obsahu a v tomto smyslu také nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, sliby anebo prohlášení.

V [•] dne [•]

_______________________
[•]
_______________________
[•]
Dostupný advokát nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím obecného vzoru pro nevhodnou situaci.
TOPlist TOPlist